Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt (sv) All mine is yours and all yours is mine (en)

(sv) Jesus säger de mest oerhörda saker i sin ”sista bön”. Man blir överväldigad varje gång man läser det. ”Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt” handlar om den mest djupgående och äkta förbundsrelation man kan föreställa sig. Här mellan Gud Fader själv i himmelen och Människan Jesus som mänsklighetens representant på jorden. Himmel och Jord möts i en gigantisk kosmisk kyss och ger varandra inte bara gåvor och presenter – utan precis allt.

Jesus fortsätter – i samma vers – och säger ”och jag är förhärligad i dem”. Plötsligt vänder han fokuset och lägger in hela förbundet mellan honom själv och Gud Fader rakt in i alla troendes själar. Han ger både sin och Faderns härlighet rakt in i hjärtat på alla som ”tog emot honom”.

Min vän, be nu med full frimodighet och ödmjuk stillhet inför Fadern – med Andens hjälp – samma bön vår Mästare bad – så ska du få se vad som händer… Joh 17:10; Joh 1:1-18

(en) Jesus says the most overwhelming things in his ”last prayer”. You hit the floor everytime you read it. ”And all mine are yours, and yours are mine” is about the most profound and honest covenant relationship you can imagine. Here it is between God the Father himself in Heaven and the Human Jesus as the representative of Humanity on Earth. Heaven and Earth meets in a gigantic cosmic kiss and give each other not just gifts and presents – but virtually all and everything.

Jesus continues – in the same breath – and says ”and I am glorified in them”. Suddenly he is shifting focus and throws the whole new covenant between himself and God the Father into the souls of all believers. He gives both his and his Fathers glory straight into the heart of those that ”received him”, ”to those who believed in his name”.

My friend, pray now with full confidence and humble serenity to the Father – with the help of the Helper, the Spirit – the same prayer as our Master prayed – then you will see what happens… Joh 17:10; Joh 1:1-18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *