Living in Jesus keeps your character – keeps the unity!

”While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me I have kept… ” Our Master prays like this in his ’last’ prayer. From this we may learn several things. Joh 17:12.

Jesus lived very close to his disciples and they lived very close to him. So incredibly close that it is often described as ”in” one another! The immediate relationship with Jesus had a strong influence on the disciples essence and character. In his presence it was not difficult to love, be happy, be calm, forgive, have patience and serve others – to be like Him! ”…as he is, so are we in this world”. Of course, it is like this even today for each and everyone of us who confess to be ”in Christ”. 1 Joh 4:17

When the unity between all of us who are believers – all over the world – regardless of denominational affiliation – is growing – it is because we cultivate the nearness to Jesus – so that his being is having a decisive influence on our own character – our way of being human. Let’s – in all humility – watch over the values of one another. We need one another to be kept in his spirit. When we are living in his Name we become one both with him and one another – across all kinds of borders. Joh 17:11

A wonderful rose of heavenly character and unity I give to you today 😉

Närhet bevarar karaktär

”Så länge jag var hos dem, bevarade jag dem i mitt namn som du gett mig. Jag vakade över dem…” Joh 17:12. Så ber vår Mästare i sin ’sista’ bön. Det lär oss flera saker.

Jesus levde väldigt nära sina lärjungar och de levde väldigt nära honom. Så oerhört nära att det ofta beskrivs som ”i” varandra. Närheten till Jesus påverkade lärjungarnas väsen och karaktär. I hans närhet var det inte svårt att älska, vara glad, vara lugn, förlåta och ha tålamod – och vara som honom – ”sådana är också vi i den här världen”. Så är det förstås även idag för var och en av oss som bekänner sig vara ”i Kristus”. 1 Joh 4:17

När enheten mellan alla oss troende människor – i hela världen – alldeles oavsett samfund – växer – beror det på att vi odlar närheten till Jesus – så att hans väsen får ha ett avgörande inflytande på vår egen karaktär – vårt sätt att vara människa. Låt oss – i all mildhet – vaka över varandras värderingar. Vi behöver varandra för att bevaras i hans Ande/anda. När vi lever i Namnet blir vi ett både med honom och med varandra – över alla gränser. Joh 17:11

En ros vill jag ge dig idag