Pingst. Att bli helt uppfylld av helig Ande. (sv) Pentecost. Totally filled with the Holy Spirit. (en)

(sv) Så underbart härligt att verkligen fira att vi nått ”hänryckningens tid” – även detta år. Det känns som att vi behöver det i dessa Coronatider. Naturen sjuder av nytt liv så här års – precis allt verkar komma i ”hänryckning”. Det betyder att bli lite ”från sina sinnen” och ge sig hän åt sina ”drömmar, passioner och allra djupaste motivationer”. Den sanna erfarenheten av detta kan man inte göra utan Guds Ande. Därför handlar Pingsten framförallt om att bli helt uppfylld av helig Ande. Med allt vad det innebär.

Den helige Ande finns väldigt nära dig. Han kom för att uppenbara och förklara allt för oss. Särskilt Gud Fader själv och Jesus. ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3). Det är inte möjligt att lära känna Fadern eller Sonen utan Anden. Den helige Ande kallas för ”uppenbarelsens Ande”. När du och jag ber Honom om uppenbarelse, vishet och insikt – finns det inget Han hellre vill ge. Det finns ingen bättre tid att be en sådan bön än under Pingsthelgen.

”Såsom spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar den ena människans hjärta den andres” (Ords 27:19). Den helige Ande hjälper dig med den här speglingen i ditt inre – så att du också får se spegelbilden av Gud, liksom spegelbilden av andra människor, i ditt hjärta.

Fördjupa din relation med Gud – genom att be den helige Ande om hjälp. Drick djupt av Anden så här dags på året…

(en) How wonderful to really celebrate that we have reached what is sometimes called ”the season of ecstasy” – also this peculiar year. We really need it in these ”coronatimes”. Nature is exploding with life this time of year- everything seems singing in ecstasy. It literally means ”ec”- from, ”stasis”- senses. From senses to ”dreams, passions and your deepest motivations”. The real experience is not possible to gain without the Spirit of God. That is why Pentecost is all about being totally filled with the Holy Spirit. With everything that follows!

The Holy Spirit is very close to you. He came to reveal and explain everything for us. Especially God the Father and Jesus. ”And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent” (Joh 17:3). It is not possible to know the true God or the Son without the Spirit. The Holy Spirit is called the ”spirit of revelation”. When you and I pray for revelation, wisdom and insights – there is nothing else He’d rather give. There is no better time to pray such a prayer than during Pentecost.

”As in water face reveals face, So a man’s heart reveals the man”, Prov 27:19. The Holy Spirit helps you with this revealing in your heart. So you will see the image of God, as well as the image of other people, in your heart.

Deepen your relationship with God – by asking the Holy Spirit for help. Drink deep of the Spirit in this season.

Du har fått förmåga att ge ”evigt liv” vidare! (Sv) You have been given the power to give ”eternal life”! (En)

(Sv) När Jesus ber sin oerhört intima bön till sin Fader i himlen – Han är ”Du” med Gud! – ber Han liksom i förbifarten: ”Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.” (Joh 17:2) Den makt Jesus nämner i sin bön är inte makt/hierarki utan mer makt/förmåga.

Det eviga livet är inte ett annat liv än det vi lever, men det har en speciell kvalité: det eviga. Det eviga är en annan dimension än det vanliga, det materiella. En andlig dimension kopplad till vårt liv här och nu – i vilken Gud finns med oss för evigt.

När du och jag tagit emot det eviga livet som gåva blir vi också bärare av det. Och även vi kan ge det vidare till andra – så som Jesus nämner att Han har fått en sådan förmåga. När nu kyrkan – Kristi kropp – är i Jesus blir det också sant: ”Du har gett henne makt över alla människor, för att hon ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett henne”.

Så som män och kvinnor har fått förmågan att ge livet vidare till nya generationer rent fysiskt/biologiskt – så har vi även fått förmågan att ge det andliga/själsliga livet vidare. Och vi kan göra det med dem som Gud Fader ”har gett oss”. Låt oss resa oss och anta utmaningen!

(En) When Jesus is praying his super intimate prayer to the Father in Heaven – He is talking to God as ”You” – then he prays: ”…you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him.” (Joh 17:2) The authority Jesus mentions here means ”ability”. He is able. And he has made us able.

The eternal life is not just any kind of life, but it has a certain quality: the eternal. The eternal is another dimension than the mundane, ordinary, material. It is a new spiritual dimension connected to our life here and now – in which God is with us for ever.

When you and I have received eternal life as a gift we also become carriers of it. And we can give it to others – just as Jesus mentions that he has been given such an ability. Now when the church – the Body of Christ – is in Jesus it is also true: ”You have given her authority over all flesh (humans), that she should give eternal life to as many as you have given her”.

Just as men and women has been given the ability to give life to new generations in a physical/biological sense – we also have been given the ability to give the spiritual life to new generations. We can do it with those that God the Father ”has given us”. Let us rise and accept the challenge!

Kampen om Friheten att vara troende

I måndags gick remisstiden ut för att svara på Regeringens remiss om ”skolor med konfessionell inriktning”. Många starka argument emot ett ”etableringsstopp” kom in från alla kristna organisationer, förstås, men även från många andra. Vill du läsa några av dem hittar du många här: https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201964-nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning/ Se särskilt Sveriges kristna råds, Svenska Kyrkans och Katolska kyrkans svar.

Stiftelsen Agape Norrköping inkom också med ett remissvar, där vi skrev i en övergripande sammanfattning: Konfessionella inslag bör inte granskas mer i svensk skola än de gör i offentligheten. Men liksom vad som helst kan granskas i offentligheten bör också vad som helst kunna granskas i svensk skola. Dock bör man ge skolan arbetsro och livsutrymme – och inte granska sådant som är onödigt att granska.

Sen tog vi ett steg till och gav ett eget konkret förslag – utöver att bara svara på remissförslagen. Ta bort uttrycken ”icke-konfessionell” och ”konfessionell” ur lagar och förordningar! Och ta bort den onödiga, akademiska och filosofiska skillnaden på orden ”utbildning” och ”undervisning”. Låt oss vara troende människor! I alla världar! Även i utbildningsvärlden!

Det står en kamp om religionsfrihet, trosfrihet, tankefrihet och samvetsfrihet även i Sverige idag. Den är långt ifrån över. Alltför många är helt okunniga och oförstående inför dessa begrepp. Det är stor risk att råka ut för förakt bara man nämner något av dessa ord. Nu sticker till och med Svenska Kyrkan ut i sammanhanget och talar om barnens rätt till andlighet. Jag tycker det är kanon! Vi som är troende måste själva uthålligt och tålmodigt ”markera” var gränserna går för vår frihet att tro. Vi får inte vara rädda. Vi finns dessutom redan överallt. Säg bara nåt litet ord då och då om vad du tror och tänker och känner. Om Jesus. Det räcker långt i kampen. När vi visar att vi är många…

De som Gud gett dig

När Jesus fortsätter sin bön i Joh. 17:2 ber han: ”Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.” Här finns flera hemligheter. En av dem är att du som är i Jesus också har fått människor dig givna. Dina närmaste förstås, men också alla du känner och träffar har blivit dig givna för att du ska älska dem och betjäna dem.

Det här ger oss ett annat perspektiv på evangelisation och tjänst i Guds rike. Det kan vara lätt hänt att du känner pressen på dig att det är du som ska vinna någon människa för Gud. Och visst är det å ena sidan ett samarbete med himmelen där du och jag får vara med på ett hörn. Men här i Jesu bön vänder han på perspektivet – det är Fadern som ger dig människor – för att du ska älska dem och ge dem något av ”evighets-värde”. Det känns oerhört skönt och befriande för en sån som mig.

Jag kan bara vara mig själv – gå omkring och ”så vid alla vatten”. Överlämna växten och tillväxten helt åt Gud. Och bara njuta av skörden på min sådd. Njuta också av människor ”som Gud gett mig”.

Hemligheten

Den kristna hemligheten, eller mysteriet som det också kallas, är världens mest offentliggjorda hemlighet. Ändå förblir det en hemlighet – uppenbarad bara för den som ”hör” vad Anden säger. Bara för den som ”Sonen vill uppenbara honom för”…

En glimt av Hemligheten visar sig när Jesus ber sin ”avskedsbön” i Johannes 17. De allra första orden faller så: ´Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig.´ Precis här hör jag ett eko från den urgamla profetian i Jes 60 ´Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och HERRENS härlighet går upp över dig´.

Detta är också Kroppens hemlighet, d v s Kyrkans, d v s den över hela världen utspridda gruppen av troende människor som tillsammans utgör ”Kristi kropp” på jorden idag. Vi är i Honom och Han är i oss. Den hemliga, mystiska föreningen mellan mänskligt och Gudomligt. När vi har tillit till denna hemlighet – blir det också vår styrka i vilka stormar och turbulenta tider som helst…